Bokningar

Som medlem bokar du din tvättstuga eller medlemslokaler enkelt via sidan.

Ny medlem

Här hittar du all information för dig som är ny i föreningen.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Senaste nytt


Bokning av tvättstuga fungerar EJ

2019-06-24

 

Just nu fungerar inte bokningen av tvättstugan.

Vi vet inte vad det just nu beror på men vi jobbar på det.

Detta är felanmält och arbete med att få igång bokningssystemet är pågående.

 

Brf Trumspelaren


Ny belysning vid infarterna till gårdarna

2019-06-11

Efter Tryggehetsrådet i Johannelund säkerhetsgranskningar i området har man uppmärksammat att det är mörkt vid infarterna till våra gårdar.
Brf Trumspelaren har tagit del av Trygghetsrådets kommentarer och monterar nu stödbelysning vid infarten till alla infarter. Det monteras pollare ( ca 1 m  höga ljusstolpar) ut med farthindren in tilll gårdarna. På detta sätt vill vi lysa upp lite mer och samtidigt ge infarten en inbjudande ljusbild in på området.
Detta skall ses som åtgärd för att göra våra gårdar än mer tillgängliga och mindre mörka och därmed mer säkra.

Nu påbörjar vi arbetet med att installera dessa pollare.
24 juni startas installationen på gård 3 och sker därefter i tur och ordning på gård 2 och 1.
Arbetet beräknas vara klart 5 juli.
Detta innebär att det kan bli mindre störingar vid passage in och ut från gården när arbetet utförs.

Vid frågor om detta kan man kontkata
MJs Projektledare
Fredrik Lundin,
telefon 0709885140

Riksbyggen, Förvaltare
Sophie Aronsson
013-24 93 26
sophie.aronsson@riksbyggen.se


Höjning av medlemsavgiften med 3%

2019-05-19

Information till alla medlemmar i Rbf Trumspelaren
Styrelsen har beslutat att höja medlemsavgifterna med 3 % och samtliga bil- och mc platser med 20kr/plats.
Höjningarna gäller from 2019-07-01.

Föreningen jobbar aktivt med föreningens ekonomi och är måna om att föreningen ska ha en god ekonomi på kort och på lång sikt, vilket är en förutsättning för att kunna klara av framtida underhåll av fastigheterna och hålla dem i gott skick.

Brf  Trumspelaren fortsätter på den inslagna vägen att tänka långsiktigt och se till att ha kontroll över tillgångar, planera  underhåll, vara lite före i tankar för att slippa överaskningar. 

Nu fortsätter vi vårt arbete med undercentralen på Gård 2 enligt utskickad information. Dessutom har vi kommit långt i vår planering med att få bukt med radaon och dålig inomhusmiljö. Det är det som 2019 års höjning av medlemsavgiften beror på. Vi förbereder och genomför därför mindre höjningar i flera omgångar istället för att bli drabbade av några få stora.

Brf Trumspelarens Styrelse aviserar härmed en höjning av avgiften om 3% för alla medlemmar fr.o.m. 2019-07-01.

Brf Trumspelaren är historiskt sett en välbeställd förening med bra ekonomi. Föreningen har de sista 20-25 åren medvetet satsat hårt på att amortera lån och samtidigt lyckats genomföra stora investeringar utan att ta nya lån. Det föreningen har levt på det senaste decenniet är en målmedveten ekonomisk strategi och det extremt gynnsamma ränteläget.

Mellan 1993-2018 har vi höjt avgiften för alla medlemmar enligt nedan.
2001 höjdes avgiften för alla medlemmar (100kr) i samband med införande av relax och bredband.
2007 gjordes en höjning med 3 % (ca 90-100kr för en trea) på grund av att den ekonomiska prognosen visade att utgifterna skulle bli större än inkomsterna under 2010. Vad vi inte visste om då var att räntorna skulle falla drastiskt i och med den omvärldsekonomiska nedgången som startade i augusti 2007.
2017 gjordes en höjning med 3% för att kompensera för bla kostnaderna för uppgraderingen av hissarna i höghusen samt att fortsat bibehålla en stabil ekonomi i föreningen.
2018 gjordes en höjning med 3% för att kompensera för bla kostnaderna för nya undercentraler och för att buffra till framtida ventialtionsprojekt som skall ge bättre innermiljö och lägre radon nivå.

För att vara en fortsatt framgångsrik förening måste vi tänka långsiktig och vara proaktiva.
För att bibehålla en stabil bra kassa behöver vi öka inflödet av ekonomiska medel.

Förebyggande underhåll är en förutsättning för ett tryggt boende och för att slippa obehag när något går sönder och eller slutar fungera. Vi har ett stort underhållsbehov framför oss de närmsta åren.

För att klara av allt normalt och förebyggande underhåll behöver ekonomin stärkas så att föreningen fortsatt skall ha en stabil grund. Att ta lån är oundvikligt men genom avgiftshöjningen behöver inte lånen bli så stora över tid. Inför perioden 2019-2023 har vi planerat underhåll framför oss som kräver en stor ekonomisk insats;

 • Uppgradering av Hissar, säkerställer drift, lagkrav samt säkerhet i hissarna. KLART 2017!
 • Uppgradering av undercentral för varmvatten, säkerställer värme, varmvatten distribution. klart sommaren 2019
 • Radon, utredning om åtgärder för att klara lagkrav om 200 Bq. PÅGÅENDE
 • Ny ventilation , säkerställer bättre innermiljö och radonnivå, byggstart planerad 2020

En höjning av medlemsavgiften med 3% är ett led i att vara en fortsatt ekonomisk och stabil förening med framtida låga medlemsavgifter. I praktiken motsvarar höjningen ca 100kr/månad för en trea. Nuvarande ekonomi tillsammans med denna höjning kommer att ge oss bra förutsättning för att vi skall klara delar av det tunga underhåll vi har framför oss och att slippa dränera föreningens kassa och bli beroende av lån.

 Vi vill kunna göra det vi vill,
när vi vill
och ha en fortsatt stabil ekonomi.

Att investera i oss själva är en förutsättning för att vi fortsatt skall, som boende i Brf Trumspelaren, må bra och bo i en stabil och framgångsrik bostadsrättsförening.

Brf Trumspelaren, för ett tryggare boende!

//styrelsen


Nu stänger vi av värmen och vattnet

2019-04-30

Nu påbörjar vi bytet av den sista undercentralen på gård 2. Inom kort kommer värmen att stängas av, värmesystemet tömmas på vatten, bytet av alla radiatorventiler genomförs.
Det innebär att vi måste få tillträde till din lägenhet för att vi skall bli klara innan sommaren är slut. 
Var vänlig och ta del av informationen i din postbox och anslagstavlan i din entre samt på Trumspelarens etablerade informationskanaler.

Måndag 6/5 kommer värmen stängas av enligt tidigare utskickad information.

Måndag 28/5 kommer undercentralen bytas ut, då kommer vattnet vara avstängt några timmar och varmvattnet avstängt 1-2 dagar

Information/budning/avisering
Riksbyggen informerar fortlöpnade vad som händer i entreprenaden på anslagstavlan i trapphusen och genom Trumspelarens ordinarie informationskanaler.
Entreprenörerna har av Riksbyggen fått uppgiften att avisera/buda information som är riktad till er (avstängningar värme/vatten mm). Vid budning/avisering där vi måste in i er lägenheten läggs lappar i postboxen övrig information sätts upp anslagstavlor och läggs upp på Trumspelarens ordinarie informationskanaler.

Fullmakter - Tillträde till lägenheter
När vi byter radiatorventiler i lägenheterna kommer vi använda oss av fastighetens huvudnyckel för access till lägenheten. Ni kommer bli budade/aviserade några dagar i förväg om förestående tillträde till er lägenhet. Om ni opponerar er mot att vi går in med huvudnyckel vid en viss tidpunkt kontakta MJ:s Fjärrvärme & VVS på telefonnummer redovisad på budning/aviseringslappen.
Vet man med sig redan nu att det kan finnas förhinder som gör att access till lägenheten med huvudnyckel under projekttiden kan man med fördel meddela entreprenören, så fort som möjligt

För frågor om förestående jobb skall du kontakta;

Riksbyggen, Projektledare

Magnus Candevi
013-249308
magnus.candevi@riksbyggen.se

Riksbyggen, Förvaltare
Sophie Aronsson
013-24 93 26
sophie.aronsson@riksbyggen.se

Entreprenörer
MJ Fjärrvärme & VVS,
Michael Nilsson
0709-38 35 21
micke@mjvvs.se


Renovering och ändring av lägenhet

2019-04-27

Renovering av lägenhet:

OBS! Alla typer av renoveringar ska godkännas av styrelsen i föreningen.

I bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns regler gällande bostadsrättshavarens ändringar i lägenheten. Av dessa framgår att bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder i lägenheten som innefattar

 • ingrepp i bärande konstruktionen
 • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, el och ventilation
 • annan väsentlig förändring av lägenheten

Använd med fördel den blankett som finns att ladda ned på föreningens hemsida.

Kom ihåg att vissa ändringar innebär att man också̊ måste ha ett godkänt bygglov eller att en bygganmälan görs. Reglerna kan skilja sig åt från kommun till kommun och det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att kontrollera och ansöka om detta. Observera att ett beviljat bygglov hos kommunen inte innebär att ni automatiskt har tillstånd av styrelsen. Godkänt bygglov skall biläggas ansökan om sådant finns.

 • Kontakta kommunen för att få fram ritningar, ex konstruktionsritningar.
 • Planlösningsritning kan tas fram genom Riksbyggens förvaltare.

Vid ingrepp i bärande konstruktioner måste en byggnadskonstruktör konsulteras så att inte byggnadens hållfasthet riskeras. Intyg skall biläggas ansökan till styrelsen. Observera att borttagande även av icke bärande väggar kan påverka lägenheten väsentligt och därmed kräva styrelsens tillstånd. Vi rekommenderar därför att styrelsens tillstånd alltid inhämtas för borttagande av väggar.

Renoveringen måste utföras på ett fackmannamässigt sätt och vilka auktoriserade entreprenörer man använder ska anges i ansökan, ex vvs, el, ventilation.

Observera att eventuella framtida problem som kan uppkomma som följd av renoveringen, exempelvis bärighetsproblem p.g.a. rivna väggar eller vattenskador p.g.a. felaktiga utföranden, kan du som bostadsrättshavare komma att hållas ansvarig för även om styrelsen gett tillstånd till åtgärden. Att styrelsen godkänner åtgärden innebär inte att styrelsen eller föreningen tar över ansvaret för utförandet. Finns det tveksamheter skall fackman alltid kallas in.

Generella förhållningsregler 
Tänk alltid på följande saker när du skall genomföra renoveringar i din lägenhet

 • Alla renoveringar skall vara fackmannamässigt utförda.
 • Buller som kan störa närboende bör minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt. Meddela grannarna i förväg om du vet att det kommer att låta mycket. Grannarna ska meddelas genom en lapp i porten och via brev till varje lägenhet.

Det är inte tillåtet att förvara material eller skräp i trapphus, på gård eller i andra gemensamma utrymmen. Vid borttransport av byggavfall mm. ansvarar bostadsrättshavaren för att trappor, hissar och övriga gemensamma utrymmen städas.

Behöver vatten, el etc. som påverkar andra boende stängas av måste detta tydligt aviseras berörda i förväg och Riksbyggens felanmälan skall informeras om detta. Behöver man fastighetsskötarens hjälp med exempelvis en vattenavstängning eller dylikt kan man höra av sig till Riksbyggens felanmälan några dagar i förväg och boka en tid.

En styrelse kan vägra att medge förändringar om de är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Styrelsen bör inte ha rätt att säga nej till begärd ändring utan att ange sakliga skäl men råder oklarhet om detta kan styrelsen kräva att bostadsrättshavaren visar att ändringen kan utföras utan att föreningens hus skadas eller att olägenhet uppkommer. Observera då att om inget annat är beslutat av föreningen står ni själva för alla eventuella kostnader förknippade med utredningar, eventuella konstruktörer, bygglov mm.

Om en bostadsrättshavare genomför en tillståndspliktig ändring i lägenheten utan tillstånd, kan föreningen kräva att bostadsrättshavaren återställer lägenheten till tidigare skick om ändringarna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Observera att reglerna om ändringar/renoveringar/ombyggnationer gäller för åtgärder i själva lägenheten. En bostadsrättshavare får inte göra någon ändring utanför sin lägenhet. De delar av huset som finns utanför lägenheten bestämmer föreningen över. Samma princip gäller föreningens mark.

Övrig information och råd

Många enklare renoveringar kan man utföra själv men vid exempelvis våtrumsarbeten eller förändring av elledningsnätet bör alltid ett auktoriserat företag anlitas. Efter utförd ändring/renovering/ombyggnad skall man erhålla ett intyg eller annan handling som styrker behörighet samt att arbetet utförts av fackman enligt gällande branschregler.

Om man inte kan uppvisa att renoveringen utförts enligt branschorganisationernas för uppgiften godkända personer kan skadeersättning minska eller helt utebli från försäkringsbolag vid eventuell framtida skada.

 


Vem Äger Riksbyggen

2019-01-19


Lokala Ordningsregler, stadgar och blanketter till ditt boende

2018-04-13

Som nyinflyttad i en bostadsrätt måste man informera sig om föreningens alla regler.

Brf Trumspelaren harstadgar,  Lokala Ordningsregler och annan information som det är din skyldighet som boende att hålla reda på. 

Brf Trumspelarens Lokala Ordningsregler uppdateras med jämna mellanrun och efter behov. Vi annonserar alltid på hemsidan samt I Informationsbladet att det finns nya och uppdaterade regler att ta till sig.

Dessutom är det viktigt att känna till vad som förväntas av mig som boende I en bostdsrätt gentemot föreningen. Mer om detta kan du läsa I Riksbyggens document Medlem I en bostdsrätt.

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand har du en blanket för det nedan.

Nedan finner du länkar till några viktiga dokument som kan vara bra att ha läst igenom. Skriv gärna ut dem och placera dem i din lägenhetspärm. 

 


Trumspelarens kontor, Öppettider

2016-02-21

Kontoret finns på Munkhagsgatan 92A, markplan, ingång  från baksidan. På dörren står det Kontor.

Kontoret har regelbundna öppettider enligt nedan:

Onsdag 18:00-19:30
Måndag 15:30-17:00 , endast sista måndagen i månaden.
Avvikelser från dessa öppettider under jul och nyår samt sommarperiod  meddelas i Brf Trumspelaren informationsblad, hemsida och facebook.

Du kan också kontakta föreningen via
e-post:trumspelaren@trumspelaren.se samt efter överenskommlese via telefon 013-157855.
Telefonen är ej bemannad förutom under kontorstid. Vi prioriterar alltid besökare på kontoret före telefonsamtal vilket innebär att vi endast kan svara i mån av tid.

Vid fel och brister i fastigheten skall alltid Riksbyggen Felanmälan kontaktas 0771 860860.